esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Local d'associacions 

OBJECTE:

Local municipal que pretén ser un equipament de proximitat amb l’objectiu de fomentar l’associacionisme local. Equipament que oferix servicis i recursos compartits encaminats a:

 • Fomentar l’associacionisme i la participació ciutadana real i efectiva.
 • Facilitar servicis d’assessorament comú per a associacions i col·lectius i programes de formació i capacitació per a aconseguir la dinamització i l’impuls del moviment associatiu i de la participació ciutadana en general.
 • Consolidar un espai físic concret, plural, obert i dinàmic, referent de participació i acció social.
 • Conéixer de primera mà les necessitats de les associacions, així com la naturalesa de les seues activitats, funcionament i necessitats i fomentar la relació contínua entre associacions, col·lectius i l’ajuntament d’Onda.

UBICACIÓ I CONTACTE:

El Local es troba ubicat en el carrer La Safona núm. 22, té una superfície de 861,50 m2 construïts, amb accés directe des del carrer, comptant amb escala i ascensor en les tres plantes on es troben ubicades les sales destinades a les associacions.

 • Telèfon de gestió del Local: 964 77 19 72
 • E-mail de contacte: asociaciones@onda.es

HORARI:

Es distingirà entre horari d’estiu i horari d’hivern. Considerant horari d’estiu el dels mesos de  juliol i agost. La resta de mesos es consideraran horari d’hivern.
Amb caràcter general, l’horari d’este centre serà de dilluns a divendres.

L’horari d’hivern per a l’ús de les diferents sales serà:

 • Matins de 9 a 14h.
 • Vesprades: amb caràcter general de 18 a 21h. A més s’establirà una vesprada a la setmana d’obertura des de les 16h. fins a les 21h (dimarts).
 • Dissabtes, diumenges o festius, prèvia petició formal i acceptació expressa per part de l’Administració, únicament per a activitats puntuals i no continuades.
 • En cas de necessitar l’ús puntual de sala a partir de les 21h. fins a les 22.30h, serà obligatòria la petició formal i acceptació expressa per part de l’Administració.

L’horari d’estiu per a l’ús de les diferents sales serà:

 • Matins de 9 a 14h.

L’horari podrà ser ampliat o modificat de manera puntual, en funció de la demanda i de l’ús del Local, mitjançant un decret d’alcaldia.

La setmana de les festes patronals, en el mes d’octubre, romandrà tancat al públic el Local d’Associacions, per trobar-se dins de l’habitual recinte taurí.

Qualsevol sol·licitud de modificació en l’horari d’ús del Local, per part de les associacions presents, haurà de ser aprovada prèviament per la regidoria de Participació Ciutadana.

DOTACIÓ:

La 1ª planta de l’edifici compta amb:

 • 2 sales destinades a l’ús de diferents associacions, que podran ser utilitzades, bé en exclusiva, o bé compartides amb diverses associacions. Aquestes sales compten amb un equipament determinat, així com amb un aforament màxim permés, que ve determinat per la dimensió de cada sala, oscil·lant entre 12 i 16 persones simultàniament.
 • 1 sala d’ús comú i esporàdic de 68,50 m2 amb un aforament màxim permés de 40 persones simultàniament, denominada “Sala Colón”.
 • 2 sales destinades a l'atenció al públic de les associacions tant amb presència en l’edifici com per a altres associacions, gestió administrativa de l’edifici i altres funcions corresponents a la regidoria de Participació Ciutadana.
 • 2 banys.

La  2ª planta de l’edifici compta amb:

 • 7 sales destinades a l’ús de diferents associacions, que podran ser utilitzades, bé en exclusiva, o bé compartides amb diverses associacions. Les dites sales compten amb un equipament determinat, així com amb un aforament màxim permés, que ve determinat per la dimensió de cada sala, oscil·lant entre 8 i 16 persones simultàniament.
 • 2 banys.

La 3ª planta de l’edifici compta amb:

 • 6 sales destinades a l’ús de diferents associacions, que podran ser utilitzades, bé en solitari, o bé compartides per diverses altres associacions. Aquestes sales compten amb un equipament determinat, així com amb un aforament màxim permés, que ve determinat per la dimensió de cada sala, que oscil·la entre 8 i 28 persones simultàniament.
 • 2 banys.

NORMES:

Podran utilitzar les sales les associacions de tipus: culturals, esportives, educatives, veïnals, socials, ONG, i col·lectius i  confraries que desitgen desenvolupar activitats de planificació, posada en comú i reunions ordinàries dels representants de les mateixes, que expressament ho sol·liciten. Les associacions sol·licitants hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions d’Onda. (Negativa partits polítics segons Llei)

L’Associació que desitge utilitzar les sales i, complisca amb el requisit de l’apartat anterior, per a poder fer ús dels espais i recursos del Local per primera vegada, haurà de presentar la seua sol·licitud per mitjà d’instància general dirigida al/a la regidor/a de Participació Ciutadana, en el Registre de l’Ajuntament d’Onda.

Per a la cessió dels espais i recursos es tindrà en compte la disponibilitat d’horaris, així com el tipus d’activitat a realitzar, ja que l’ús sol·licitat haurà de ser compatible amb la resta d’activitats que es desenvolupen en el mateix horari.

Podran accedir a les sales i usar els recursos disponibles només les associacions i col·lectius que tinguen concedit el seu ús, de manera exclusiva, compartida o puntual i que es troben no sols inscrites, sinó amb les dades actualitzades en el Registre Municipal d’Associacions, en els últims dos anys.

Aquelles associacions, que necessiten un espai de manera esporàdica i per tant no sol·liciten l’ús anual de sala, podran disposar, amb la sol·licitud prèvia per escrit, d’aquella sala adequada a l’aforament, que estiga disponible el dia i hora sol·licitada; adequant sempre la sol·licitud a l’horari del Local.

DOCUMENTACIÓ:

 • Projecte que motive la sol·licitud de la sala (opcional)
 • Dies i horaris preferents.
 • Nombre de persones que assistiran.
 • Duració del projecte (de caràcter temporal o indefinit).

Per a la concessió de sala a les Associacions, es valoraran els criteris següents:

 1. Projecte i/o accions de l’associació que motive la sol·licitud de la sala.
 2. Antiguitat de l’associació segons el Registre Municipal d’Associacions.
 3. Orde de prelació de la sol·licitud.

TERMINI DE CONCESSIÓ:

El termini de concessió de la sala serà el del projecte i en tot cas,  fins a un màxim d’un any. Cada any, el mes anterior a l’expiració de la concessió, les associacions  hauran d’actualitzar la sol·licitud de l’ús de la sala per a la renovació anual. Se seguirà el mateix procediment per a la petició i concessió de la sala cada any, seguint-se un criteri de prioritat segons el qual, caldrà ajustar-se en primer lloc les possibles necessitats d’espai del propi Ajuntament i en segon lloc de renovació  de les associacions que ja tenen cedida una sala, sobre aquelles de nova sol·licitud.

Es notificarà la resolució dictada per part del/la regidor/a de Participació Ciutadana.
El temps de resolució serà d’un màxim d’un mes des de la data de presentació, en cas de silenci administratiu, la resolució es considerarà negativa.

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio