esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Menu

BENEFICIS FISCALS I AJUDES ECONÒMIQUES DE L'AJUNTAMENT D'ONDA A LES ACTIVITATS EMPRESARIALS QUE S'INSTAL·LEN EN EL TERME MUNICIPAL


Onda és una ciutat caracteritzada tradicionalment pel seu dinamisme econòmic, amb una important activitat empresarial i amb una classe treballadora eficient i preparada.

La situació estratègica d'Onda, pròxima a centres de formació i investigació, les seues bones comunicacions per carretera, òptimes connexions a ports, aeroports, ferrocarril, etc. li atorguen un entorn de qualitat que constituïx un valor afegit per a la projecció de les empreses i el confort dels empleats, reforçat amb un alt nivell d'equipaments públics i entorn urbà.

A més, el Reial Decret 166/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Valenciana, denomina a Onda com a zona prioritària. I en virtut del mateix, al juny de 2012, Onda va firmar un acord amb la Generalitat per a promoure l'arribada de noves empreses en el sòl industrial disponible, que converteix a les seues zones industrials en Àrees Prioritàries per a la Innovació de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'un acord multilateral amb el Govern autonòmic, per mitjà del qual les diferents administracions unixen esforços per a la promoció internacional del Parc Comarcal d'Innovació, inclòs en el mapa d'Àrees Industrials Prioritàries, associades a l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.  

La ciutat es compromet a aplicar incentius fiscals de fins al 50% de bonificació en l'ICIO (Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres), i a agilitzar els tràmits administratius i a promoure i publicitar la inversió en el municipi.

Mentrestant, la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç s'encarregarà, a través de l'IVEX, de la promoció internacional d'este Parc Comarcal d'Innovació, de facilitar la informació als potencials inversors internacionals i d'assessorar-los. I la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient tindrà la labor de facilitar la implantació de les noves empreses a través de la figura d'Actuació Territorial Estratègica o de qualsevol altre instrument urbanístic i territorial.

AGILITZAR TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE LLICÈNCIA D'OBRA I LLICÈNCIA D'ACTIVITAT

La tramitació de les dos llicències es realitzarà de manera conjunta per a agilitzar la resolució de les mateixes. L'Ajuntament d'Onda realitza les gestions necessàries i elabora els informes corresponents de forma diligent (sempre que siguen de la seua competència), en el menor termini de temps possible.


SERVEI D'ASSESSORAMENT A EMPRESES

L'Ajuntament d'Onda disposa d'una Àrea de Dinamització Econòmica i d'una Antena de la Cambra de Comerç que assessoren i recolzen a emprenedors i empresaris en la tramitació de creació d'empresa, formació, sol·licitud d'ajudes i subvencions, així com en la preselecció de recursos humans.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Gaudiran d'una bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions i obres que es realitzen en el Parc Comarcal d'Innovació del municipi d'Onda, per ser declarades d'especial interés o utilitat municipal al tractar-se de projectes d'inversió que comporten el foment de l'ocupació.

La bonificació serà pregada i haurà de sol·licitar-se prèviament a la concessió de la llicència, havent d'aportar el subjecte passiu els documents que justifiquen que les obres a realitzar reunixen els requisits necessaris per a la seua obtenció.

Tindran una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions i obres específiques que siguen necessàries per a la incorporació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sempre i quan les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent i per aquella part de projecte que afecte únicament estes construccions, instal·lacions i obres.

Bonificació del 90% en les construccions, instal·lacions i obres específiques que siguen necessàries per a afavorir l'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat, per aquella part del projecte d'obra que els afecte.


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)


Bonificacions de caràcter rogat:

Per creació d'ocupació fins a un màxim del 50 per 100, per als subjectes passius que hagen incrementat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediatament anterior al de l'aplicació de la bonificació en relació amb el període anterior a aquell.

Serà necessari que almenys la mitat dels contractats indefinidament siguen treballadors que estiguen empadronats en el municipi d'Onda durant almenys 2 anys.
   
Els percentatges de bonificació estaran en funció de qual siga l'increment mitjà de la plantilla i seran els següents:

-Increment de plantilla fins al 10% ....................Bonificació del 10%
-Per a increments superiors al 10%, el percentatge de bonificació a concedir serà l'equivalent al percentatge de plantilla incrementat, sense que en cap cas el percentatge de bonificació a concedir supere el 50%.

Bonificació del 50% per a aquells subjectes passius que utilitzen o produïsquen
energia a partir de sistemes de cogeneració.

Bonificació del 20% per als que realitzen les seues activitats industrials des de l'inici de la seua activitat o per trasllat posterior en locals o intalaciones que es troben a una distància superior a 7 Km del nucli de població.

Totes estes bonificacions hauran de sol·licitar-se cada any davant de l'Ajuntament dins del primer trimestre de l'exercici a què ha d'aplicar-se, acompanyant-se la documentació que en cada cas justifique la bonificació sol·licitada.

Totes elles es podran aplicar simultàniament.

Per a més informació consultar en la web: www.onda.es en l'apartat  “ordenances i bans” i dins del mateix “Ordenances fiscals en vigor”


IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Bonificació del 95% en l'IBI per a aquells immobles situats en carrers del centre històric protegit d'Onda, en els que s'exercisca activitat econòmica sempre que complisquen els requisits previstos en l'article 74 en relació al 62 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i arreplegats en l'article 9.5 de l'Ordenança fiscal de l'impost.

Els dits requisits són:

L'immoble haurà d'estar situat en el centre històric protegit, comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys, estar inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic com a objecte de protecció integral i afecte una explotació econòmica.

Esta bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu de l'impost en el Servici Provincial de Gestió, Recaptació i Inspecció de la Diputació Provincial, abans de l'1 de març de cada any i produirà efectes, exclusivament, per a l'exercici en què se sol·licite, sempre que es reunisquen les condicions en la data del meritació de l'impost.


En este supòsit de que sobre una mateixa liquidació d'este impost, recaiga el dret a l'aplicació de diverses bonificacions, el subjecte passiu només podrà sol·licitar una d'elles, resultant per tant incompatible l'aplicació concurrent de les mateixes.

TAXA PER LLICÈNCIA AMBIENTAL I COMUNICACIÓ AMBIENTAL

En cas d'obertura d'establiments en els carrers integrants del nucli antic, s'aplicarà un coeficient del 0,10 sobre la base imposable de la quota tributària.

 

Programes propis de l'Ajuntament: 

Ajudes econòmiques per a la contractació de persones desocupades d'Onda 2018

La Junta de Govern Local, en sessió de 13 d'abril de 2018, ha aprovat les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la contractació de persones desocupades d'Onda 2018, publicades en el BOP 47 – 19 d'abril de 2018.

BENEFICIARIS/ÀRIES

Les empreses (inclosos autònoms/es) ubicades en Onda, que disposen de títol habilitant per al funcionament de l'activitat en Onda, la seu social de les quals estiga o no en este municipi, i les empreses que no disposen del dit títol per no exercir la seua activitat en un local determinat però amb seu social en Onda, que contracten persones desocupades d'Onda.

OBJECTE

El finançament dels pagaments en concepte de Seguretat Social a càrrec de l'empresa generats per la contractació de la persona desocupada contractada (màxim 10 treballadors/es).

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Se subvencionaran les contractacions compreses entre l'1 de gener i el 14 de setembre de 2018. La quantia s'establirà basant-se en el període de contractació amb els limites següents:


IMPORT DURACIÓ CONTRACTE

  • 500 € al almenys 3 mesos
  • 1.000 € almenys 6 mesos
  • 1.500 € indefinit

Les contractacions a jornada parcial i inferiors a 40 hores setmanals es calcularà la quantia de forma proporcional, sent la jornada mínima subvencionable de 20 hores setmanals.

Tindran una bonificació de 200 € addicional a l'ajuda o proporcional, els contractes que es formalitzen amb algun dels col·lectius bonificats.

Els contractes de 3 i 6 mesos subvencionats en esta convocatòria, que es convertisquen en indefinits, l'empresa podrà sol·licitar ampliació de la subvenció fins a arribar al màxim de 1.500 euros, amb la bonificació corresponent addicional.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
 

Sol·licitud de subvenció: fins al 14 de setembre de 2018

Sol·licitud de conversió per a la contractació indefinida: fins al 14 de setembre de 2018

Sol·licitud de justificació: fins al 15 de novembre de 2018

DOCUMENTACIÓ

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio